Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting – reglene skjerpes

Ett av Revisorforeningens nylig overleverte topp ti forenklingsforslag til Skattedirektoratet er å fjerne hele opplegget med skattefri dekning av diett etter satser.

Foreningen har tidligere foreslått dette ovenfor Næringsdepartementet, men det er ytterligere aktualisert etter at statens reiseregulativ nylig ble justert av en tvistenemnd etter brudd i forhandlingene om nye satser. Kjennelsen kom først midt i 2018, dessuten ble satsene for «trekkfrie» (skattefrie) godtgjørelser samtidig endret av skattemyndighetene.

Revisorforeningen mener at det ville være langt enklere om alle kost- og overnattingsutgifter på yrkesreiser ble dekket i samsvar med dokumenterte, faktiske utgifter.

Mange har avtale med arbeidsgiver om dekning av merutgifter ved yrkesreiser i samsvar med statens reiseregulativ. Dette var tidligere godtgjørelser man, såfremt reglene og satsene i reiseregulativet og skattebetalingsforskriften var fulgt, normalt slapp å skatte av når man bodde på hotell. Selv om satsene nå i mange tilfelle er redusert i forhold til tidligere, er skattepliktige overskudd blitt større, og det blir overskudd også ved opphold på hotell.

Reiser uten overnatting der kostgodtgjørelse er skattepliktig

Kostgodtgjørelse som utbetales ved reiser uten overnatting er skattepliktig hvis

 • – reisen ikke er en yrkesreise etter Skattedirektoratets definisjon,
 • – reisen ikke faktisk medfører merkostnader,
 • – reisen ikke varer minst seks timer eller
 • – reiselengden ikke er over 15 km korteste vei fra reisens utgangspunkt.

Hvis man har rett til (delvis) skattefri bilgodtgjørelse på reisen etter statens regulativ, er det mest sannsynlig en yrkesreise, men det kan være unntak fra dette også.

Hvis arbeidet nødvendiggjør regelmessig reiseaktivitet, slik det kan være for håndverkere, serviceteknikere, selgere og andre med mobilt arbeidssted, anses reisen normalt ikke å medføre merkostnader til mat, og eventuell kostgodtgjørelse blir skattepliktig.

Kostgodtgjørelse opp til statens satser er skattefrie forutsatt at de formelle kravene til reiseregninger i skattebetalingsforskriften er oppfylt. (Det er foreslått skattefrie satser fra 2019 som er lavere enn statens, hhv. kr 200 ved reiser på 6-12 timer, og kr 400 på reiser over 12 timer.)

Her er statens satser som gjelder fra 22. juni 2018 for diett på reiser uten overnatting:

 • – Ved reisefravær fra og med seks til og med tolv timer: kr 297
 • – Ved reisefravær over 12 timer: kr 552

Hvis måltider under reisen er dekket av arbeidsgiver eller andre (for eksempel er inkludert i billettpris med unntak for flymat), må det gjøres følgende fradrag i godtgjørelsen for at den skal være skattefri:

 • – Trekk for frokost: kr 151 (20 % av døgndiett, se nedenfor)
 • – Trekk for lunsj: kr 226 (30 % av døgndiett)
 • – Trekk for middag: kr 377 (50 % av døgndiett)

Hvis reisen er mellom 6-12 timer og middag er påspandert, fører det høye måltidstrekket til at arbeidstaker blir skyldig arbeidsgiver kr 80, noe det forhåpentligvis ikke er meningen skal betales.

Reiser med overnatting i Norge

Her er det nå forskjell på hva statstjenestemenn og andre som har avtale om dekning av reiseutgifter etter statens regulativ skal ha i godtgjørelse og hvor mye som anses som skattefri utgiftsdekning, også ved hotellopphold. Statens satser fra 22. juni 2018:

 • – Inntil 12 timer: kr 0
 • – F.o.m. 12 timer: kr 754
 • – 6 timer utover helt døgn: kr 0 (tidligere tilsvarende nytt, helt døgn)
 • – 6-12 timer over helt døgn: kr 297
 • – Mer enn 12 timer over helt døgn: kr 552

Måltidstrekk som ved reiser uten overnatting, se ovenfor. Ved opphold på hotell er frokost ofte inkludert, dermed er kostdøgnsatsen etter statens regulativ kun kr 603 per døgn – herav ikke skattepliktig, kr 455 per døgn, jf. nedenfor.

Dette mener skatteetaten er tilstrekkelig til å dekke reelle merutgifter (skattepliktig overskudd ved dekning i samsvar med statens regulativ i parentes):

 • – Ved overnatting på hotell: kr 569 (kr 185)
 • – Pensjonat, hybel mv. uten kokemulighet: kr 159 (kr 595)
 • – Hybel, brakke mv. med kokemulighet: kr 88 (kr 666)

Den skattefrie godtgjørelsen er dermed langt lavere enn tidligere. Satsen for kostgodtgjørelse på hybel, brakke mv. med kokemulighet ble først fjernet, men så gjeninnført med den lavere satsen, kr 88. (Pendlere må nå uansett skatte av all kostgodtgjørelse ved pendleropphold i bolig med kokemulighet, dessuten er det innført en tidsbegrensning på 24 måneder for skattefri dekning av oppholdskostnader.)

Reduksjon av skattefrie satser ved måltidstrekk skal gjøres på grunnlag av den aktuelle kostdøgnsatsen, med hhv. 20, 30 eller 50 % avhengig av hvilket måltid som er påspandert eller dekket på annen måte, jf. ovenfor.

Diett for fravær utover helt døgn dekket i samsvar med statens reiseregulativ er skattefri, selv om satsen for et helt kostdøgn er lavere (jf. for eksempel opphold på pensjonat, hybel e.l.). I slike tilfelle skal eventuelt måltidsfradrag gjøres med hhv. 20, 30 eller 50 % av kr 754.

Når arbeidstaker har overnattet på yrkesreise i Norge, men ikke dokumenterer kostnader til overnatting, kan nattillegg fortsatt utbetales skattefritt med kr 430 per døgn. Det forutsettes da følgende:

 • – Arbeidstaker har overnattet utenfor egen bolig
 • – Arbeidsgiver tilbyr ikke tilfredsstillende losji, det vil si leilighet, hybel eller enerom med tilgang til dusj og vaskemuligheter
 • – Arbeidsgiver har ikke betalt billett på tog, skip eller fly som inkluderer soveplass (i sovevogn, lugar osv.)
 • – Arbeidstaker mottar ikke lønn for natten

Langtransportsjåfører

Diettgodtgjørelse ved overnatting i forbindelse med langtransport i Norge eller i utlandet anses skattfri med inntil kr 300 per døgn. Les mer på Yrkestrafikkforbundets nettside.

Reiser med overnatting i utlandet

Ved yrkesreiser til utlandet skal overnattingskostnader alltid legitimeres – det finnes ingen sats for ulegitimert nattillegg som for overnatting i Norge.

Ved overnatting i utlandet finnes egne satser for kostgodtgjørelse per døgn per land/område i statens regulativ. (Ved dagsreiser i utlandet som varer mellom seks og tolv timer utbetales 50 % av aktuell sats.)

Reglene rundt diettgodtgjørelse på tjenestereiser i Norge og utlandet kan lett virke nokså ugjennomsiktige

Eventuelt måltidsfradrag følger fra 22. juni 2018 mønsteret for diett i Norge, 20 % av døgnsats for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

Når godtgjørelse er utbetalt i henhold til reglene i staten og skattebetalingsforskriften, anses godtgjørelsen som skattefri, forutsatt at arbeidstaker har bodd på hotell. Hvis arbeidstaker har overnattet annerledes, regnes godtgjørelse inntil Skattedirektoratets «norske» satser for overnatting på pensjonat, brakke osv. som skattefritt. Skattefri sats reduseres med eventuelt måltidsfradrag med hhv. 20, 30 og 50 % av aktuell døgnsats.

Et eksempel: Overnatting privat på yrkesreise i Sverige tilsier diettgodtgjørelse på kr 820 (ingen godtgjørelse for losji, slik det ville vært i Norge) etter statens satser. Dersom arbeidsgiver betaler dagens middag, reduseres satsen med 50 %, slik at godtgjørelsen blir kr 410. «Trekkfri» (skattefri) godtgjørelse blir kun kr 44, som er Skattedirektoratets sats for overnatting med kokemulighet redusert med 50 %, mens resten, kr 366, blir skattepliktig.

Om trekk-/skattefrie satser fra 1. januar 2019 her.

Flere satser

Her er kun de mest aktuelle reglene nevnt. Det er blant annet egne regler for godtgjørelser for opphold utover 28 døgn samme sted.

For yrkesreiser før 22. juni 2018 gjelder også andre satser, både for godtgjørelse etter statens satser, og for hva som er skattefritt. Sticos redegjør for gamle og nye satser på sin hjemmeside.

Her er det et stort forenklingspotensiale, men så stort at det blir bedre å måtte dokumentere alle reiseutgifter med kvitteringer? En annen stor forenkling ville vært om alle involverte, skattemyndighetene inkludert, ble enige om hva som er passe stor kostgodtgjørelse. Dette er også Revisorforeningens subsidiære forslag.