Nyheter

IMG_6365

Nye regler for skattetrekk/lønnsinnberetning av fri telefon mv.

Mange spør hvordan fri telefon, bredbåndabonnement osv. (EK-tjenester) egentlig skal lønnsinnberettes etter de nye reglene fra 2014.

Ettersom hovedformålet med de nye reglene har vært forenkling, vil de kunne slå ut begge veier for den enkelte lønnstaker.

Kort forklart

Så godt som alle arbeidstakere med mobiltelefon, hjemmetelefon, bredbånd mv. helt eller delvis dekket av arbeidsgiver (NB! forutsetter at arbeidstaker har et «tjenstlig behov» for alle abonnement/tjenester) skal skatte av totalt kr 4 392 pr. år (=366 pr. mnd.). Dette skal inn på kode 130-A på lønns- og trekkoppgaven.

Unntak

  • • Arbeidstaker legger (beviselig) igjen mobiltelefon på arbeidsplassen, dvs. har ikke tilgang til noen dekkede EK-tjenester på fritiden.
    • Hvis dekket beløp inkluderer «innholdstjenester» (varer/tjenester/tilleggstjenester som faktureres sammen med EK-tjeneste) som utgjør mer enn kr 1000 pr. år.
    • Arbeidsgiver har dekket kun dokumenterte tjenestesamtaler (ikke inkl. fastavgift), er det ikke innberetnings-/skatteplikt.
  • • Hvis det totale, dekkede beløp inkl. mva, som «utgiftsgodtgjørelse», se nedenfor, er under kr 4 392, skal faktisk dekket beløp innberettes som skattepliktig.

Som naturalytelse

Når arbeidsgiver står som abonnement, skal det trekkes skatt av 366 pr. måned uansett hvor mye faktisk kostnad / faktisk bruk utgjør i måneden (ev. inkluderte innholdstjenester vurderes på årsbasis, jf. ovenfor). Det betyr at skattepliktig beløp kan utgjøre mer enn det naturalytelsen faktisk har kostet.

Som utgiftsgodtgjørelse

Når arbeidstaker står som abonnement (uavhengig av hvordan selve fakturaen gjøres opp), skal det trekkes skatt av den faktiske godtgjørelse, inntil trekkgrunnlaget utgjør kr 4 392 innenfor samme år. Dette ser ut til å bety at en arbeidstaker som skifter jobb i løpet av året, kan risikere å betale skatt av det dobbelte av sjablongbeløpet, ev. enda mer ved flere jobber.

Disse «spissfindighetene» fremgår ikke direkte av forskriftstekst, men Skattedirektoratet har fått hjemmel til å «gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene», noe de har gjort i kodeoversikten de har publisert på nettet, se under 130-A.